STEM е съкращение от „Science, Technology, Engineering and Mathematics“ или „Науката, технологията, инженерството и математиката“. Това е термин, използван за групиране на тези академични дисциплини. Този термин обикновено се използва при разглеждането на образователните политики и избора на учебни програми в училищата, за да се подобри конкурентоспособността в развитието на науката и технологиите.

Науката в STEM обикновено се отнася до две от трите основни области: естествените науки (включително биология, физика и химия) и формалните науки, от които математиката е пример, заедно с логиката и статистиката. Третият основен раздел на науката, социалните науки (включително психологията, социологията и политическите науки) се категоризират отделно от другите две области и вместо това се групират заедно с хуманитарните науки и изкуствата, за да образуват друг паралелен акроним, наречен HASS – „Humanities, Arts и Social Sciences“ или „Хуманитарни науки, изкуства и социални науки“.

Платформата Тинузавър предлага инструменти, пособия и учебни материали помагаща в преподаване според концепциите на STEM.